Verslag kernteamvergadering 7 mei 2018

Verslag kernteamvergadering 7 mei 2018

13 mei 2018 Jur

We zijn met een klein clubje dit keer. Het is vakantie. Desondanks een paar grote onderwerpen te bespreken, die deels ook al eerder zijn geagendeerd geweest.
Bij de opening confronteert JP ons met de woorden van Jezus dat we moeten uitlenen zonder iets terug te verwachten, dat we bij onze feesten de daklozen en bedelaars moeten nodigen, dat we moeten leven buiten onze comfort zone. Hoe kunnen we naar deze woorden leven zonder ons voortdurend schuldig te voelen? En dan opeens komen we – met hoe weinigen we ook zijn – tot een goed gesprek over dit onderwerp.
 
Taakvelden
Pastoraat. De voorzitter pastoraat vertelt over een paar ontwikkelingen in zijn taakveld. Er is overleg met taakveld Vieringen over de voorgangers in onze vieringen op zondag. Het komt geregeld voor dat er een niet-GKv predikant of een niet-predikant voorgaat in onze diensten. Vaak is dat omdat een voorganger heel goed kan passen bij onze gemeente, zonder dat deze voorganger een (GKv-) predikant is. Aan de andere kant zijn er veel GKv-predikanten die niet passen bij onze gemeente. Waarom is dit een “probleem”? Omdat er landelijk criteria zijn waaraan je moet voldoen om voor te gaan in een GKv eredienst.
Door taakveld Vieringen zal omschreven worden waar voorgangers die niet GKv-predikant zijn aan moeten voldoen. Uiteindelijk is overigens het kernteam eindverantwoordelijk voor wat er door een voorganger wordt gezegd tijdens een dienst. Vandaar dat we het goed willen regelen en afspreken.
We spreken ook over hoe onze eigen predikant in zijn positie door het kernteam kan worden ondersteund.
 
Diaconie. De vacatures zijn dermate penibel dat er, als er niets gebeurt, in november nog maar twee diakenen zijn. Velen zijn al benaderd, maar er is tot nu toe geen opvolging te vinden voor vertrekkende diakenen. Hoe kunnen we vermijden dat de diaconie dit najaar bestaat uit twee diakenen, zonder stadsdiaconaat, huisbezoeken en persoonlijke hulp? De afgevaardigde van taakveld diaconie schetst een somber beeld. We kunnen dit probleem niet in deze vergadering oplossen, maar leggen het neer bij de gemeente.
Wat gaat wel goed bij diaconie? Huis van Vrede wordt ondersteund met een forse bijdrage vanuit de diaconie. Daar zijn we blij mee, want Huis van Vrede doet in de stad veel diaconaal werk.
En de diakenen die er nu nog wel zijn, werken hard om het diaconaat draaiende te houden.
 
Ingekomen post
Er is een enquête van De Verre Naaste onderweg. Kan bij u in de mailbox vallen.
 
Kinderen aan het Avondmaal
In een vorige vergadering van het kernteam is het besluit inhoudelijk al genomen dat we geen bezwaar zien kinderen toe te laten aan de Maaltijd van de Heer. Sterker, kinderen willen we van harte uitnodigen om deel te nemen. Dit besluit is ook al besproken in de Classis, en daar omarmd. Reden om dit nog een keer terug te laten komen in de vergadering, is de tekst van het besluit. De voorzitter van het taakveld Missionair heeft de juiste woorden gevonden, en we besluiten dat deze tekst het gaat worden. U vindt de tekst in het besloten deel van de website geloofhet.nl. Nadat het in de Classis is gedeeld, zal het ook op het openbare deel van de website verschijnen.
 
Adviesrapport Werkgroep LHBT
De werkgroep LHBT heeft de laatste anderhalf jaar lang, hevig en diepgaand nagedacht over de vragen die zijn gesteld door het kernteam. De gemeente is meerdere malen in dit proces betrokken. De werkgroep heeft een bijzonder integer en leesbaar verslag gemaakt. Dankzij de inspanningen van de voorzitter van de werkgroep, en de goede wil van alle leden van de werkgroep is de werkgroep gedurende deze periode bijeen gebleven. Men was het vaak niet met elkaar eens, zoals begrijpelijk is bij dit onderwerp. Desondanks hebben de leden van de werkgroep de klus gezamenlijk geklaard. Het kernteam is hier dankbaar voor.
We inventariseren in de vergadering de eerste indrukken na lezing van het advies. Een volgende vergadering zullen we dieper ingaan op dit onderwerp. Het advies leent zich ervoor om ook te delen met de Classis en ook met de buitenwereld, door het op de website te publiceren. Hierover zullen we ook een volgende keer verder spreken. Intussen zal het – na overleg met de werkgroep – op het besloten deel van de website verschijnen.
 
Werkgroep meerjarenbeleidsplan
Dan is er nog het verslag van de werkgroep Meerjarenbeleidsplan. Aangehaakt bij dat verslag is een schriftelijk advies dat we als kernteam hebben gekregen van Gerbram Heek bij zijn vertrekt uit Mijdrecht. Op ons verzoek heeft hij ons als Opstandingskerk feedback gegeven. Deze reflectie zullen we delen met de gemeente, het zal worden gepubliceerd op de website, als Gerbram akkoord is.
We besluiten om de volgende vergadering een aantal besluiten te nemen naar aanleiding van de korte termijn adviezen uit het verslag van de werkgroep, en voor de andere adviezen een heidag te organiseren en een bezinningsjaar uit te roepen. Hoe dit concreet wordt, bespreken we de volgende keer.
 
Slot
We nemen afscheid van de voorzitter taakveld toerusting. Hij is er voor het laatst, na ruim 5 jaar inzet voor de gemeente. Zijn werken worden met dankbaarheid gememoreerd. Zijn opvolgster staat klaar om vanaf de volgende vergadering zijn taak over te nemen.