verslag kernteam 12 maart 2018

verslag kernteam 12 maart 2018

12 maart 2018 Jur

 
Verslag van de vergadering van het Kernteam op 12 maart 2018
 
We starten de avond met een presentatie. JP vertelt over hoe een netwerkkerk er voor de Opstandingskerk uit kan zien. Hij laat zien dat het verenigingsmodel van een kerk veranderd kan worden in een familiemodel, en dat dat verschillende mogelijkheden biedt die passen bij wat Jezus vertelde en deze cultuur nodig heeft.

Bespreking Taakvelden
Pastoraat – Hans van der Mijden: taakveld pastoraat wil een benen-op-tafel avond houden, waarbij het handig is als er een vertegenwoordiging uit het kernteam bij is. Jur en Miriam zijn erbij
 
Missionair – Arjen de Snoo: er zijn veel activiteiten op missionair gebied. Zo zijn er 13 Utrechtgroepen actief. De Utrechtgroepen acteren behoorlijk zelfstandig, en waren helaas voor het merendeel niet aanwezig op de toerustings- en inspiratiedag. JP vult aan: er ontbreekt ook verbinding tussen missionaire activiteiten die vanuit de gemeente worden ondernomen en de vieringen in de Opstandingskerk op zondag. Beide zijn nodig: de Utrechtgroepen en andere missionaire activiteiten én de zondagse vieringen, het een kan niet zonder het andere. Een manier om dit weer met elkaar in verbinding te brengen is nadruk leggen op gebed en op de Geest. Arjen neemt zich voor een oproep te doen om mee te laten bidden voor initiatieven. We stellen vast dat ons gebedsleven in de Opstandingskerk beter kan, een meer centrale plaats kan krijgen.
De Classis heeft interesse in de initiatieven van taakveld Missionair, en wil komen kijken wat er in onze gemeente gebeurt op missionair gebied. Daarnaast is er interesse vanuit het landelijk deputaatschap. Daarvan waren twee vertegenwoordigers aanwezig bij de inspiratiedag.
 
Jeugd – Miriam Franssen: er komt eens per maand een gezamenlijk gebed voor de jeugd. Dit heeft tot doel de jeugd te leren zich te verbinden met Jezus en de Geest.
Ook zijn er ideeën voor toerusting voor ouders. En: kinderen leren zich met elkaar te verbinden, zodat er niemand buiten de boot valt.
 
Vieringen – Martin Aikema: er is een vacature voor een preekvoorziener. Martin pakt dit nu op, maar vraagt zich af of dit onderwerp niet heel anders moet worden ingericht, zodat meer personen dan alleen de preekvoorziener verantwoordelijk is voor de invulling van het rooster. Hoe gaan we om met voorgangers zonder preekbevoegdheid? Als er vragen komen uit de gemeente moet hier tevoren goed over worden gecommuniceerd. Wat is ons beleid? Welk besluit nemen we? Hans en Martin formuleren een voorstel voor een besluit.
 
Predikant – Jan Peter Kruiger: hij heeft contact gehad met Mark Rietkerk, predikant van de gemeente Rijnwaarde (NGK/CGK). Deze predikant heeft interesse in ons jaarthema. Hij wil ook wel bij ons preken. JP preekte al vaker in Rijnwaarde en er bestaat en hechte band tussen Rijnwaarde en GKv Leidsche Rijn (Paul van der Velde) die samen een kerk bouwen in Leidsche Rijn. Wordt vervolgd.
 
Algemeen
- Jur Oosterhuis: de zoektocht naar een nieuwe voorzitter kernteam wordt vervolgd.
- Afscheidswoorden van Gerbram: Gerbram Heek heeft op ons verzoek voor ons een aantal gedachten op papier gezet. We bespreken deze gedachten in het kernteam, en Hans bespreekt deze gedachten in zijn taakveld. Ze worden ook meegenomen in de beleidsgroep.
- Kinderen a/h avondmaal: Ruud heeft in overleg met JP een besluittekst opgesteld om de gemaakte principiële keuze in december verder te bekrachtigen. Deze tekst kan ook als verder materiaal dienen voor gesprek met de classis. Het onderwerp is inmiddels in de Classis besproken en er wordt herkenning gevonden. Daarnaast heeft Ruud met Miriam een brainstorm gedaan hoe de gemeente hier verder in mee te nemen. Hieruit is een tweede document voorgekomen. We bespreken de tekst van een voorgenomen besluit. Inhoudelijk komt het erop neer dat we, gezien het eerdere werk van Jasper en Hanneke, de gesprekken in de Huiskringen, de preken van JP en de reactie van de Classis, kinderen onder verantwoordelijkheid van de ouders aan de Maaltijd van de Heer willen welkom heten. Hoe het precies wordt geformuleerd, daarvoor maakt Arjen een voorstel.
- Communicatieteam: Er is, op instigatie van Marco Boers en Lennert Collée, een werkgroep Communicatie gevormd die de verschillende communicatiestromen in de Opstandingskerk wil stroomlijnen. Er wordt in het algemeen een gemis ervaren aan helderheid, terwijl er op verschillende manieren wordt gecommuniceerd (verslag kernteam, mededelingen, nieuwsbrief, website, Facebook). Het plan is dat alle taakvelden informatieberichten maken voor de gemeente. Deze berichten worden door de taakvelden op de website van de kerk geplaatst, en daarnaast gebundeld in een maandelijkse Nieuwsbrief. Deze Nieuwsbrief bevat alle informatie die vanuit de taakvelden, de predikant en het kernteam met de gemeente moet worden gedeeld. Een eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden; een volgende is al gepland. U hoort en leest hier binnenkort meer over.