Toelichting besluit vrouw in het ambt

Toelichting besluit vrouw in het ambt

03 september 2015 Dirk


We hebben besloten de tekst van het besluit op de website te publiceren om een bijdrage te leveren aan de discussie over vrouwen in het ambt binnen de GKV, en om duidelijk te maken welke argumenten hebben geleid tot dit besluit.

In de discussie voorafgaand aan het besluit bleek dat er broers in de kerkenraad zijn die moeite hebben met dit besluit. Het was dan ook niet een unaniem besluit. De gesprekken zijn steeds gevoerd met zicht op de weg die God met zijn kerk gaat.

De kerkenraad is in gesprek met de classis over hoe en wanneer het besluit kan worden geïmplementeerd, oftewel: wanneer kan de eerste zus als ambtsdrager worden bevestigd? Dit gesprek met de classis voeren we omdat we ons ervan bewust zijn dat we deel uitmaken van een kerkverband waar vrouwen in het ambt nog niet zijn goedgekeurd door de synode. Een implementatiecommissie begeleidt dit traject. We wachten tot de implementatiecommissie haar werk heeft afgerond voor we de eerste zus bevestigen.

Intussen willen we wel zussen beter inschakelen in het werk van onze gemeente. Daarom hebben we besloten tijdelijk zussen als kerkelijk/diaconaal/pastoraal werker deel te laten nemen aan het gemeentewerk, zoals in verschillende kerken al gebeurt. Deze zussen zullen niet worden bevestigd, maar wel worden ingezegend. Deze weg heeft niet onze voorkeur, omdat het het verschil in positie tussen man en vrouw lijkt te benadrukken, maar als tijdelijke oplossing kiezen we hier toch voor.

We zien uit naar de dag dat we voor het eerst een zus als ambtsdrager mogen bevestigen.

Jur Oosterhuis, preses Opstandingskerk

Download de  Besluittekst >>

Reacties: preses.opstandingskerk@gmail.com