kernteam 9 april 2018

kernteam 9 april 2018

15 april 2018 Jur

Verslag van de vergadering van het kernteam van 9 april 2018

  
 
We vergaderen vandaag in een wisselende samenstelling; we hebben af en aan bezoek.
 
Jaarrekening en begroting
Na de opening starten we met het bespreken van de concept jaarrekening 2017 van de kerk, en de begroting 2018. Hiervoor schuift de penningmeester van de kerk aan. De cijfers zijn zorgelijk. Over 2017 moet een fors tekort worden afgeboekt van ons vermogen. Het CBB heeft hierover al eerder gecommuniceerd met de gemeente. Inkomsten en uitgaven zijn niet in balans. Bij het nalopen van de ledenlijst van de Opstandingskerk door CBB is gebleken dat er nogal wat niet betalende leden van de Opstandingkerk zijn die ofwel onbereikbaar zijn voor telefoon en e-mail, ofwel zichzelf niet meer beschouwen als lid van de kerk. Voor deze leden moet wel een landelijke afdracht worden gedaan. We bespreken in hoeverre deze leden kan worden gevraagd zich om te scholen tot vriend of gastlid van de Opstandingskerk, zodat ze minder op de begroting drukken. CBB en taakveld Pastoraat gaan hiermee aan de slag.
CBB kijkt daarnaast nog naar andere manieren om de kosten te beperken. De opbrengsten verhogen kan ook; ook daar wordt naar gekeken. Een VVB-actie heeft niet veel opgeleverd. Een deel van de kerkleden draagt (fors) bij aan de kerk, sommigen hebben dat kunnen verhogen. Een ander deel van de gemeente is daartoe niet in staat of kan dus niet worden bereikt.
Een visie over de financiële toekomst vanuit de kerk vanuit CBB zou prettig zijn; nu hebben we nog een vermogen, maar als dat er niet meer is zitten we in de problemen. Huiswerk voor de langere termijn voor CBB.
De jaarcijfers 2017 en de begroting 2018 worden door het kernteam goedgekeurd, met dank aan de werkers van het CBB.
 
Meerjarenbeleidsplan
Vervolgens schuift aan een afvaardiging van de Werkgroep Meerjarenbeleidsplan. Enige tijd geleden heeft het kernteam een oproep gedaan aan de gemeenteleden om deel te nemen aan de werkgroep. Na respons is de werkgroep aan de slag gegaan om een advies te schrijven voor het kernteam en de kerk. Daartoe is de gemeente naar zijn mening gevraagd tijdens de gemeentedag, is de jeugd bevraagd, is een enquête uitgeschreven onder de leden van de Opstandingskerk, en is een dromenavond georganiseerd.
De werkgroep heeft een advies geschreven, en de eerste reacties vanuit het kernteam worden geïnventariseerd. Het kernteam heeft aanvullende vragen. We hebben het over meer aandacht voor de Geest, stilte tijdens de diensten, een tijd van bezinning, navelstaren en professionele begeleiding voor pastoraat en toerusting. Vanwege afwezigheid van JP wordt besloten dat het kernteam een volgende vergadering het advies nogmaals bespreekt, zonder de leden van de werkgroep, en daarna feedback geeft aan de werkgroep.
Overigens zal het uiteindelijke meerjarenbeleidsplan onder directe verantwoordelijkheid van het kernteam verschijnen.
 
Zomerdiensten
Zomerdiensten: taakvelden Missionair en Vieringen hebben een voorstel gedaan om de zomerdiensten anders in te richten dan vorig jaar. Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête van de zomervieringen vorig jaar (meer diepgang) is het voorstel gedaan om dit jaar de zomervieringen deels door gemeenteleden te laten organiseren. In ieder geval zal er goed over de invulling worden gecommuniceerd.
 
Bevestigingsdienst
In mei worden nieuwe ambtsdragers bevestigd. Het proces van zoeken naar ouderlingen en diakenen is in volle gang. Van een aantal personen is al duidelijk dat ze dan bevestigd zullen worden, omdat ze al zijn gestart in hun functie.
 
Communicatie
Een aantal enthousiaste Opstandelingen heeft een communicatieteam gevormd om de communicatie binnen de Opstandingskerk te stroomlijnen. Een van de doelen is om binnenkort te starten met een maandelijkse nieuwsbrief, die ook in print zal verschijnen. Ook zullen de verschillende taakvelden regelmatig van hun werk delen op de website van de Opstandingskerk. Daartoe zijn taakveldleden getraind. De verslagen zullen zoveel als mogelijk niet achter de inlogcode van de website gepubliceerd worden, maar direct toegankelijk zijn voor iedereen. Het blijkt dat inloggen voor veel leden van de Opstandingskerk een grote drempel is. Uitgezonderd zijn verslagen met begrotingsgetallen etc, en vertrouwelijke zaken als de zondagse mededelingen waar personen met naam worden genoemd. Deze zullen wel achter de inlog komen.
De nieuwsbrief zal worden gevuld met de verschillende verslagen, de zondagse mededelingen, de agenda van de Opstandingskerk (diensten en vergaderingen).
Het kernteam verwelkomt dit initiatief. Het zal zeker verbindend werken, zodat meer mensen zich betrokken weten bij de Opstandingskerk.
 
Het is een latertje geworden. De voorzitter pastoraat dankt met ons en de koster ruimt af.